Omet al contingut

Termes d'ús

SI US PLAU, LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTS TERMES D’ÚS (EL “ACORD” O ELS “TERMES D’ÚS”) ABANS D’ACCEPTAR ELS MATEIXOS, UTILITZAR EL LLOC WEB I/O CONTRACTAR QUALSEVOL SERVEI PROPORCIONAT PER L’ASSOCIACIÓ CONSFEST (“L’ASSOCIACIÓ”).

És important que llegiu detingudament aquests Termes d’Ús ja que regulen l’ús d’aquesta pàgina web https://thefestivalofconsciousness.org (d’ara endavant, el Lloc Web). En utilitzar aquest Lloc Web, vostè accepta aquests termes i es compromet a complir i acceptar aquestes condicions dús. Si no voleu acceptar aquestes condicions, us preguem que no visiteu ni utilitzeu el Lloc Web.

 

1. Introducció

El Lloc Web ha estat creat i és administrat per l’Associació ConsFest (d’ara endavant, l’Associació o Nosaltres), una organització sense ànim de lucre, amb domicili social a Barcelona, Passeig del Taulat 258, número 18-4 ( 08019), proveïda de NIF G-05312962 i degudament inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 69169.

Aquests Termes d’Ús són aplicables i regulen l’ús i el gaudi del Lloc Web. En acceptar-los, vostè reconeix haver llegit i estar d’acord amb el contingut dels mateixos. Si no esteu d’acord amb aquests, us recomanem no fer ús del Lloc Web.

L’Associació es reserva el dret d’actualitzar i modificar aquests Termes d’Ús, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, mitjançant la publicació de les actualitzacions i/o canvis que siguin necessaris o convenients al mateix Lloc Web. A aquest efecte, us recomanem que comproveu i reviseu aquests Termes d’Ús, en cada moment en accedir al Lloc Web. En cas que no accepteu aquestes modificacions, heu de deixar d’utilitzar el Lloc Web.

 

2. Condicions d’ús

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web, incloses totes les seves eines, widgets xats, entre d’altres, de conformitat amb la llei i el que disposa aquest Acord.

L’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar el Lloc Web amb fins o efectes il·lícits o contraris al que estableixen aquests Termes d’Ús. En particular, ia títol merament indicatiu però sense limitar-s’hi, l’Usuari es compromet a no captar dades amb finalitat publicitària, a no enviar cap tipus de publicitat en línia ni cadenes de missatges ia no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través del Lloc Web, informacions, missatges, expressions o paraules, gràfics, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general qualsevol classe de material, dades o continguts que, sense ànim exhaustiu, incorri en qualsevol dels següents:

 1. Incorrin en activitats il·lícites (incloent-hi, entre d’altres, la infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial), il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic.
 2. De tota manera, contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment o en els tractats internacionals i en la resta de l’ordenament jurídic.
 3. Indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigratòries, difamatòries o violentes.
 4. Indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences o edat.
 5. Incorporin missatges delictius, violents o degradants.
 6. Indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i lequilibri psíquic.
 7. Siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de manera que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o els propòsits del comunicant.
 8. Es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.
 9. Violin els secrets empresarials de tercers.
 10. Sigueu contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones.
 11. Infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions.
 12. Provoquin per les seves característiques (com a format, extensió, etc.) dificultats en el funcionament normal dels serveis.

En cas que l’Usuari dugui a terme alguna de les activitats anteriors contràries a la llei o al present Acord, l’Associació es reserva el dret d’excloure l’Usuari de l’ús del Lloc Web, sense avís previ, així com a exercitar les accions legals que consideri oportunes.

En cas que un altre Usuari o tercer perjudicat rebi o hagi rebut missatges no sol·licitats i/o de contingut il·lícit, es prega que informin immediatament de tal circumstància a l’Associació, remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: communication[arroba ]thefestivalofconsciousness.org

L’incompliment del present Acord podria significar el bloqueig del compte d’usuari, així com l’esborrament del mateix i l’adopció de mesures legals o de seguretat.

L’Associació es reserva la facultat de, en tot moment, decidir sobre la continuïtat del servei que presta a través del Lloc Web.

 

3. Registre, perfil i compte de l’usuari

Com a regla general, l’accés i la navegació a través del Lloc Web no requereix de registre previ per part de l’Usuari. Això no obstant, l’accés i el gaudi d’alguns continguts i serveis oferts a través del Lloc Web estan subjectes, segons cada cas concret, a registre, contractació prèvia i/o pagament d’una quantitat, la qual cosa s’especificarà en virtut dels Termes i Condicions accessibles al següent enllaç.

Per accedir a la visualització, utilització i/o contractació de determinats serveis, podrà ser requerida l’alta de l’Usuari creant un perfil personal i individual a través del Lloc Web mitjançant un identificador i una contrasenya, que hauran de ser personals i intransferibles. La contrasenya i identificador seran generats per l’usuari d’acord amb les regles de robustesa i complexitat que determina l’Associació en cada moment. L’Usuari podrà modificar la contrasenya quan ho consideri oportú accedint al seu perfil a través del Lloc Web.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent de la contrasenya, a mantenir-la en secret ia no transmetre-la a tercers ni a la mateixa Associació. Els Usuaris seran els únics responsables de la correcta custòdia de la contrasenya i ús lícit de la mateixa, eximint a l’Associació de qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

En virtut de l’anterior, és obligació de l’Usuari notificar de forma immediata als gestors del Lloc Web sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.

Queda prohibit el registre al lloc web per part de menors d’edat, llevat que comptin amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu lloc web càrrec, conforme a la normativa vigent. En tot cas, es presumeix que l’accés realitzat per un menor al Lloc Web s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels pares, tutors o representants legals.

L’ús del compte s’ha de fer de conformitat amb aquest Acord. El compte de l’Usuari és personal i les dades d’accés tenen la consideració d’informació estrictament confidencial, essent totalment responsable de l’activitat duta a terme al compte. Per tant, l’Usuari serà l’únic responsable de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de la utilització del Compte, amb independència de si aquest està sent utilitzat per un tercer.

L’Usuari és i serà l’únic responsable i haurà de mantenir actualitzada la informació facilitada i inclosa al Compte, en tot moment.

L’Usuari manifesta reconèixer i acceptar que l’Associació pugui cancel·lar o acabar el Compte o deixar-lo en suspensió als efectes de protegir l’Usuari, l’Associació o qualsevol altre usuari o tercer, com a conseqüència d’una suplantació d’identitat o un accés fraudulent al Compte.

 

4. Informació del lloc web

L’Associació no garanteix que la informació, el programari, els productes i els serveis d’aquest Lloc Web siguin necessaris, estiguin actualitzats i siguin complets, ni que el Lloc Web funcioni sense interrupcions i/o estigui lliure d’errors.

El Lloc Web i els serveis, s’ofereixen tal com han estat desenvolupats (“as is”) i en la forma com estiguin disponibles en cada moment (“as-available”). L’Associació manté tots els esforços possibles per garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es presti a través del Lloc Web. Això no obstant, l’Associació, de vegades, pot no garantir en tot moment els aspectes esmentats amb anterioritat, de la qual cosa no se’n farà responsable.

L’Associació declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l’existència i la transmissió de virus i altres components perjudicials als Usuaris.

L’Associació es reserva el dret de modificar el contingut del Lloc Web en qualsevol moment.

 

5. Enllaços a altres pàgines web

Al Lloc Web, l’Usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., els quals són gestionats per tercers, sense que l’Associació en tingui cap control sobre el contingut.

L’Associació no té facultats ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web a què s’estableixen enllaços des del Lloc Web. En conseqüència, l’Associació no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a què s’estableix un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació , arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

L’Associació no es responsabilitza del contingut dels enllaços esmentats, ni se situa en una posició de garant ni/o de part ofertant dels productes o serveis i/o informació que es puguin oferir a través d’aquests enllaços.

L’establiment d’hiperenllaços no implica en cap cas l’existència de relacions entre l’Associació i el propietari dels llocs web en qüestió, així com tampoc el coneixement, l’acceptació ni l’aprovació per part de l’Associació dels seus continguts i/o serveis.

Els enllaços d’altres llocs web al Lloc Web hauran de ser complets i dirigir-los automàticament (amb un sol clic) a la pàgina principal del Lloc Web. L´Associació no autoritza l´establiment d´un enllaç directe al Lloc Web des d´aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l´ordre públic o les normes socials generalment acceptades i/o que contravinguin l’interès social de l’Associació i qualsevol de les finalitats.

L’Associació no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través d’aquesta pàgina o sobre els quals l’Associació únicament actuï com a simple via publicitària.

 

6. Exempció de la responsabilitat de l’Associació

L’accés al Lloc Web no implicarà en cap cas l’obligació de l’Associació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’usuari en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i la desinfecció de programes informàtics perjudicials.

L’Associació no es responsabilitza dels danys produïts al programari i/o equips informàtics de l’Usuari o de tercers durant la navegació a través del Lloc Web. A aquest efecte, l’Associació no es fa responsable, entre d’altres, però sense limitar-s’hi, dels següents tipus de pèrdues o danys que es produeixin d’acord amb aquest Acord:

 1. Pèrdues o danys en dades;
 2. Pèrdues o danys que no estiguin directament ocasionats per l’incompliment del present Acord;
 3. Pèrdues o danys que siguin conseqüència d’un incompliment per part de l’Usuari dels Termes d’Ús o siguin conseqüència d’un mal ús per part de l’Usuari del Lloc Web, incloent-hi accessos no autoritzats per tercers que no siguin responsabilitat de l’Associació;
 4. Pèrdues o danys que siguin conseqüència de virus causats per tercers;
 5. Errors en els serveis de comunicació sobre els quals no tinguem control;
 6. Pèrdues o danys que siguin conseqüència d’esdeveniments de força major o que escapin del control de l’Associació, fins i tot en cas que, com a conseqüència d’aquests, l’Associació hagi decidit cancel·lar, suspendre o endarrerir el Festival;
 7. Pèrdues de beneficis, prestigi, negocis, contractes, ingressos o estalvis previstos, encara que hàgim estat advertits de la possibilitat d’aquests danys;
 8. Danys als equips per possibles virus informàtics contrets mitjançant la navegació a través del Lloc Web; o
 9. Errors al servidor com a conseqüència d’una fallada de programari o qualsevol altre, manca de connexió o mal funcionament del Lloc Web.

 

L’Associació no es fa responsable dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei i del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
Així mateix, l’Usuari accepta i reconeix que l’Associació no garanteix la identitat dels Usuaris ni serà responsable en cap concepte davant els altres Usuaris o tercers per qualsevol frau relacionat amb la identitat dels Usuaris registrats a través del Lloc Web. En aquest sentit, l’Associació no es fa responsable dels comentaris, opinions, reviews, continguts dels xats i/o fòrums emesos pels usuaris a través del Lloc Web.

7. Drets de propietat industrial i intel·lectual

L’Associació és titular (o llicenciatari, si escau) en exclusiva del Lloc Web, incloent-hi els textos, gràfics, imatges, materials, dades i, en general, totes les creacions expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s’inventi en el futur.

Tots els continguts del Lloc Web -incloent-hi noms comercials, logotips, marques comercials, programaris, marques de servei, imatge comercial, noms de domini d’Internet, drets d’autor, patents, secrets comercials, coneixements tècnics i tecnologia patentada- estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual.

La prestació de serveis a través del Lloc Web no comporta la cessió, renúncia o transmissió, total o parcial, de la titularitat dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. En cap cas s’entendrà que l’accés i/o la navegació a través del Lloc Web i/o contractació de serveis per part de l’Associació impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial de drets per part de l’Associació.

L’Usuari es compromet a no infringir els drets de propietat intel·lectual de l’Associació o de qualsevol tercer amb què aquesta contracti o les obres audiovisuals dels quals estiguin sent explotades al Lloc Web. Així mateix, l’Usuari es compromet a no eludir les mesures tecnològiques de protecció utilitzades per l’Associació al Servei i al Lloc Web, les quals es compromet a respectar en tot moment.

Es prohibeix la reproducció, distribució, transmissió, còpia, comunicació pública o transformació, total o parcial, del Lloc Web sense el consentiment exprés de l’Associació mitjançant qualsevol sistema o mètode ia través de qualsevol suport actualment conegut o que es desenvolupi en el futur, així com qualsevol altre ús desautoritzat del Lloc Web, incloent-hi l’enginyeria inversa, la descomposició o qualsevol altre mètode o procediment dirigit a obtenir el codi font o qualsevol part del mateix Lloc Web, els serveis o qualsevol programari o material proporcionat per l’Associació.

Així mateix, l’usuari es compromet (i) a notificar immediatament a l’Associació sobre qualsevol infracció de la nostra propietat intel·lectual per part de tercers; i (ii) a no eludir, eliminar, alterar, desactivar, degradar o frustrar cap de les proteccions del contingut del Lloc Web; utilitzar qualsevol robot, spider, scraper o un altre mitjà automatitzat per accedir al Lloc Web; descompilar, realitzar enginyeria inversa o desassemblar qualsevol programari o altres productes o processos accessibles a través del Lloc Web; inserir qualsevol codi o producte o manipular el contingut del Lloc Web de qualsevol manera; o utilitzar qualsevol mètode de mineria, recopilació o extracció de dades. A més, es compromet (iii) a no carregar, publicar, enviar per correu electrònic o transmetre de qualsevol altra manera qualsevol material dissenyat per interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualsevol programari o maquinari informàtic o equip de telecomunicacions associat al Lloc Web, incloent-hi qualsevol virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes.


8. Protecció de dades personals

L´Associació està sotmesa a la normativa de protecció de dades vigent a Espanya. Concretament li és aplicable la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (“LOPDGDD”) i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), i /o qualsevol altra normativa de protecció de dades aplicable.

Podeu consultar com es tractaran les vostres dades personals accedint a la Política de Privadesa del Lloc Web i que es troba disponible des d’aquest enllaç.


9. Comunicació d’activitats inadequades o amb caràcter il·lícit

L’Associació tramitarà les reclamacions presentades pels Usuaris de la forma més immediata possible dins dels mitjans a la seva disposició i farà el possible per resoldre la seva reclamació com més aviat millor. L’Usuari accepta que l’Associació pugui establir-hi comunicació a través de correu electrònic.

En cas que l’Usuari, o qualsevol altre usuari d’Internet, tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis de les quals són inadequats o il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral, podrà posar-se en contacte amb l’Associació indicant el següent:

 1. Dades personals de qui ho comunica: nom, adreça, telèfon, correu electrònic;
 2. Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del lloc enllaçat;
 3. En el supòsit de violació de drets de propietat intel·lectual o industrial, les dades personals del titular del dret infringit, en cas de ser una persona diferent de qui ho comunica. Així mateix, caldrà acompanyar el títol acreditatiu de la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui persona diferent de l’informador; i
 4. Declaració expressa que la informació proporcionada a la reclamació és exacta. La recepció de la comunicació per part de l’Associació no suposarà, segons el que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats per l’informador.


10. Contacte

Per a qualsevol dubte, queixes i/o reclamacions relacionades amb aquest Lloc Web, poseu-vos en contacte amb nosaltres a la següent adreça de correu electrònic: communication[arroba]thefestivalofconsciousness.org


11. Newsletters i altres comunicacions

L’Associació enviarà -previ consentiment exprés de l’Usuari- periòdicament newsletters o comunicacions publicitàries, ofertes i sumaris, per correu electrònic o mitjans equivalents en què se us informarà sobre activitats, esdeveniments, novetats relacionades amb el Festival i altra informació vinculada als Serveis ja les finalitats de lAssociació. Quant a mitjans equivalents, s’hi inclou l’ús de missatges de text curt (SMS), sistemes de missatgeria instantània, així com contacte per via telefònica. Aquestes comunicacions comercials podran incorporar contingut publicitari sobre activitats, esdeveniments, el Festival i Serveis de l’Associació o de tercers, que podran ser partners o sponsors. En cap cas es realitzaran cessions de les vostres dades a aquests partners o sponsors. Les dades facilitades a l’Associació seran tractades amb la finalitat de conèixer la comunitat d’assistents al Festival i en cap cas no s’utilitzaran amb finalitats comercials.


Aquests correus electrònics o missatges s’enviaran a l’adreça que s’hagi proporcionat a l’Associació en donar el consentiment per fer aquest enviament i podrà ser retirat en qualsevol moment i de manera gratuïta.


12. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquests Termes d’Ús (incloent-hi la Política de Privadesa i la Política de Cookies) i l’accés i ús del Lloc Web es regiran i interpretaran de conformitat amb les Lleis d’Espanya, renunciant a qualsevol altra legislació que sigui aplicable.

Qualsevol disputa, controvèrsia, conflicte o reclamació que pogués derivar-se de la interpretació o execució d’aquests Termes d’Ús, (incloent-hi la Política de Privadesa), o relacionats de forma directa o indirecta amb la utilització del Lloc Web, haurà de sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona (Espanya).